Aanvullend op de algemene voorwaarden van de ANVR gelden de volgende algemene voorwaarden. Daar waar deze algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van de ANVR, gelden deze aanvullende eigen algemene voorwaarden. Lees SVP deze voorwaarden zorgvuldig!!

Aanvaarden algemene voorwaarden en vrijwaring van aansprakelijkheid, claims en schadevergoeding.

Met het insturen van het elektronisch boekingsformulier of het maken van een boeking op enige andere wijze, als ook met het betalen van de aanbetaling, verklaar je bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en deze te accepteren als een bindende overeenkomst tussen jou en Crossroads Motortours. Tevens verklaar je dat er door het insturen van het electronisch boekingsformulier, sprake is van een bindende reisovereenkomst.

Crossroads Motortours.

Al onze motorreizen worden uitgevoerd door Crossroads Motortours of een door Crossroads Motortours ingehuurde derde partij.

Motorreizen.

De term “motorreizen” verwijst naar alle activiteiten en diensten die worden geleverd, geregeld of georganiseerd door Crossroads Motortours (gevestigd in Venray, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 12051080), inclusief, maar niet beperkt tot: oriëntatie-en instructiesessies, transport van goederen en/of personen over land, water of door de lucht, motortochten en -reizen in de meest brede zin van het woord door regulier begaanbare en/of afgelegen gebieden, en alle andere activiteiten die met de activiteiten van Crossroads Motortours zijn verbonden.

Reservering en aanbetaling.

Zonder boekingsformulier, of een andere door Crossroads Motortours geaccepteerde overeenkomst, beschouwt Crossroads Motortours de reis als niet geboekt.

Indien de volledige reissom niet tijdig is ontvangen door Crossroads Motortours, behoudt zij zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen en de geleden schade, met als uitgangspunt minimaal als conform ANVR voorwaarden en maximaal de gehele reissom aangevuld met een bedrag van de overige geleden schade en de verhaalkosten (zoals bank- en administratiekosten), in rekening te brengen bij de deelnemer.

Bij de prijs van de tour is inbegrepen.

Bij de beschrijving van de tour staat nadrukkelijk genoemd wat er inclusief is in de reissom. Normaal gesproken zijn de overnachtingen in 2-persoons kamers. Alleen reizende deelnemers worden gekoppeld aan andere alleen reizende deelnemers voor het delen van de accommodatie. Indien gewenst kan er tegen meerprijs een 1-persoons kamer gereserveerd worden.

Bij de prijs van de tour is NIET inbegrepen.

Bij de beschrijving van de tour staat nadrukkelijk genoemd wat exclusief is in de reissom.

Bagage.

Crossroads Motortours is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en vertraging van de bagage van de tourdeelnemers. Zelfs niet als de bagage aan Crossroads Motortours is overhandigd voor transport. Wij adviseren om altijd met een goede reisverzekering op vakantie te gaan.

Verandering van reservering.

Crossroads Motortours kan kosten in rekening brengen voor het veranderen van de reservering, ook als deze is bevestigd en gefactureerd. De kostenverhoging moet echter wel met wederzijds goedvinden plaatsvinden en moet passen in het programma.

Daarnaast is Crossroads Motortours altijd en eenzijdig gerechtigd om eventuele onverwachte prijsverhogingen zoals brandstoftoeslag in rekening te brengen en onderdeel van een aangepaste uiteindelijke totale reissom te maken.

Annulering door Crossroads Motortours.

In geval van annulering door Crossroads Motortours zal zij de beoogde deelnemers zo snel mogelijk van de annulering in kennis stellen. Crossroads Motortours zal alle betalingen die door de deelnemer zijn gedaan direct retourneren aan de begunstigde. Crossroads Motortours is niet aansprakelijk voor extra zelf, in afwijking van de standaard pakketreis, gemaakte kosten door de deelnemer zoals bijvoorbeeld vliegtickets, hotelreserveringen en motor/autohuur.

Het kan voorkomen dat Crossroads Motortours wegens overmacht besluit om een tour te annuleren, te vervroegen of uit te stellen, dan wel vooraf of tijdens de tour excursies of routes te veranderen of andere hotels en plaatsen aan te doen. In dat geval is Crossroads Motortours niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor extra kosten en ongemak voor de deelnemer als gevolg van de wijziging(en) in het programma. Indien de tour vóór de vertrekdatum wordt geannuleerd door Crossroads Motortours zal de volledige reissom gerestitueerd worden aan de begunstigde.

Annulering door deelnemer.

Als een deelnemer voorafgaand aan, of tijdens de tour, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is de tour te maken of af te maken, zal er geen sprake kunnen zijn van enige restitutie van (een gedeelte van) de reissom. In dat geval zal een annuleringsverzekering mogelijk de schade kunnen (!) dekken.

Annuleringen en terugbetaling van betaalde gelden voor tours.

Vanaf het moment dat Crossroads Motortours besloten heeft dat de reis waarvoor de deelnemer geboekt heeft doorgang vindt, zulks blijkens uit bv. de vluchtreservering, de motorreservering, of hotelreservering, is de deelnemer, bij annulering zijnerzijds, de volledige reissom verschuldigd. Wij adviseren om altijd met een goede annuleringsverzekering op vakantie te gaan. Deelnemer doet door acceptatie van de algemene voorwaarden en vrijwaring afstand van juridische rechten in deze.

Minimum aantal motortour deelnemers.

Te alle tijden kan Crossroads motortours de reis annuleren indien er niet voldoende deelnemers geboekt en volledig betaald hebben voor die reis. Crossroads Motortours bepaalt per tour zelf hoeveel deelnemers er noodzakelijk zijn voor doorgang vinden van de tour.

Borg en verzekering, motorhuur.

De deelnemers sluit zelf zijn huurovereenkomst met de motorverhuurder. Crossroads Motortours staat buiten deze overeenkomst, ook al wordt het huurbedrag door Crossroads Motortours voldaan.

Voor vertrek dient de deelnemer aan de verhuurder van de motor een borg te betalen, dan wel een creditcard pre-autorisation af te geven voor eventuele ontstane schade aan de motor. Deze borg wordt aan het einde van de tour terugbetaald (gecancelled in geval van cc pre-autorisation) als de deelnemer de motor onbeschadigd weer inlevert. De hoogte van de borg verschilt per tour en wordt door de verhuurder van het te huren motorvoertuig bekend gemaakt. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen behorende bij een motorreis en het huren en berijden van een motorvoertuig. Denk hierbij bijvoorbeeld het ter plaatse afsluiten van een schadeverzekering voor het voertuig alsmede aansprakelijkheidsverzekering jegens derden ten tijde van het besturen van een gehuurd motorvoertuig. Deelnemer is verantwoordelijk voor het controleren van deze verzekering en de hoogte van het verzekerde bedrag. Indien deelnemer wenst zich voor een hoger bedrag te verzekeren dient hij dit zelf af te sluiten bij de motor- verhuurder/verzekeraar.

Als een motor, ten gevolge van een val of ander voorval of ongeval, gebruiksongeschikt is geraakt, dan betekent dit het onmiddellijke einde van de huurovereenkomst van die deelnemer. De deelnemer krijgt in dit geval geen vervangende motor en mag ook geen gebruik maken van de al dan niet aanwezige reservemotor.

Als een motorrijder/deelnemer zodanig ten val komt dat de motor niet meer te berijden is dan betekent dit, dat de huurovereenkomst ten einde is gekomen en er geen recht is op een vervangende motor. De kosten voor het afslepen van een gecrashte motor zijn voor rekening van de deelnemer.

Als schade aan een motor, of een val met de motor, te wijten zijn aan het niet onder controle hebben van de motor dan is de schade aan de motor niet verzekerd.

Crossroads Motortours adviseert de deelnemers om zich goed te verzekeren voor ziektekosten, ongevallen, motorschade, aansprakelijkheid jegens derden (ook tijdens het besturen van een gehuurd motorvoertuig), annuleringen en andere reis-gerelateerde zaken.

Geen eigen risico.

Op sommige begeleide tours is door Crossroads Motortours in de USA het eigen risico op nul gesteld. Dit gebeurt echter onder voorwaarden en is elk moment door Crossroads Motortours weer (ook per deelnemer) terug te draaien.

Het vervallen van het eigen risico vindt plaats op alle begeleide tours die starten in de VS behalve als er een uitzondering is gemaakt. Dit kan voorafgaand aan de tour door Crossroads Motortours maar ook tijdens de tour door de tourleaders worden aangegeven.

Het eigen risico is te allen tijden wel van toepassing als er sprake is van opzet, het niet goed behandelen van je motor, gebrek aan beheersing van de motor, onheil van buitenaf zoals weersomstandigheden, het gebrek aan verkeersinzicht en het niet houden aan de verkeersregels, het niet houden aan aanwijzingen van de tourleaders.

Verantwoordelijkheid.

Crossroads Motortours is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor aanrijdingen en ongelukken, en de daar uit voortvloeiende schade. Daarnaast behoudt Crossroads Motortours zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, gedeeltes of de gehele tour aan te passen danwel het berijden van de motorfiets te ontzeggen, als zij dat nodig acht, o.a. in het kader van de geconstateerde rijcapaciteiten van de deelnemer(s).

De eigenaren en medewerkers van Crossroads Motortours zijn geen bewakers van de veiligheid van de deelnemers. De deelnemers zijn hier, zowel individueel als collectief, zelf voor verantwoordelijk. Daarom kan Crossroads Motortours niet aansprakelijk gesteld worden voor enige voorvallen tijdens de tour, waaruit verwonding of overlijden van de deelnemer, schade aan zijn/haar eigendommen e.d. ontstaan.

Aanvaarding risico’s.

Deelnemer is zich er van bewust dat motorreizen veel risico’s en gevaren met zich meebrengen. Dit zijn, maar zijn niet beperkt tot: reizen over/door extreem, heuvelachtig of bergachtig terrein/gebied waar losse stukken hout, takken, stenen, wortels of andere obstakels of gevaren, steile hellingen of instabiele grond een val kunnen veroorzaken; reizen op/over/door/langs sneeuw, gletsjers, ravijnen, bergspleten, beekjes, rivieren en meren; confrontaties met al dan niet wilde en/of gevaarlijke dieren; diverse gezondheidsproblemen die kunnen worden veroorzaakt door te veel zon, insectenbeten, vermoeidheid, stress, uitdroging, overbelasting, hoogte en gebrek aan conditie.

Deelnemer is zich er ook van bewust, dat deelnemers aan motorreizen kunnen verdwalen of van de reisgids of groep kunnen worden gescheiden, communicatie in bergachtig en/of afgelegen terreinen/gebieden moeilijk is en in geval van een ongeluk of calamiteit, het mogelijk is dat reddingsploegen en medische verzorging niet snel beschikbaar zijn, dat de weersomstandigheden in de bergen of in afgelegen gebieden extreem kunnen zijn en snel en zonder waarschuwing kunnen veranderen. Deelnemer is zich er ook van bewust, dat een verder risico en gevaar van motorreizen nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere leden van een groep is.

Deelnemer is zich bewust van de risico’s en gevaren die zijn geassocieerd met motorreizen en aanvaard alle risico’s en gevaren en de mogelijkheid tot verwonding, overlijden, beschadiging of verlies van eigendommen als gevolg hiervan. Deelnemer is zich er bewust van, dat hij zijn persoon en eigendommen moet beschermen tegen de risico’s en gevaren die motorreizen met zich meebrengen.

Vrijwaring van aansprakelijkheid, claims en schadevergoeding.

Iedere deelnemer aan een motortour georganiseerd door Crossroads Motortours neemt op eigen risico deel aan de tour en hij/ zij vrijwaart Crossroads Motortours van alle aansprakelijkheid.

Iedere deelnemer verklaart:

  1. Afstand te doen van alle mogelijke claims, die ik heb of in de toekomst kan hebben tegen Crossroads Motortours, hun directeur en werknemers en andere door Crossroads Motortours ingeschakelde personen of bedrijven die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan de door Crossroads Motortours georganiseerde motorreizen (hierna collectief te noemen ‘de gevrijwaarden’) en de gevrijwaarden te vrijwaren van iedere mogelijke aansprakelijkheid voor verlies, schade, kosten of verwondingen, inclusief overlijden, die ik of mijn verwanten mogelijk ondergaan als gevolg van mijn deelname aan een of meerdere motorreizen, door welke oorzaak dan ook, inclusief nalatigheid, contractbreuk, of verzaking van beschermingstaken, inclusief beschermingstaken volgens de wet, met betrekking tot de gevrijwaarden, en verder inclusief in gebreke blijven van de gevrijwaarden om mij te beschermen tegen risico’s en gevaren van de hierboven genoemde motorreizen.
  2. De gevrijwaarden te vrijwaren van iedere mogelijke aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of verwondingen die zijn toegebracht aan een derde partij als gevolg van zijn deelname aan een of meerdere motorreizen.
  3. Deze vrijwaring is tevens van kracht en bindend voor zijn erfgenamen, verwanten, executeurs, administrateurs en vertegenwoordigers in het geval van zijn overlijden of invaliditeit. Deze verklaring en eventuele rechten, taken en verplichtingen tussen de partijen van deze verklaring worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht de locatie waar een motorreis plaatsvindt en ongeacht de locatie waar zich eventueel een calamiteit voordoet.
  4. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

Weersomstandigheden en omstandig- heden door van buitenkomend onheil.

De tours van Crossroads Motortours worden zo gepland dat die, voor wat betreft de weersomstandigheden, in een gunstig jaargetijde plaatsvinden. Veel van de tours komen in gebieden voor waarbij het weer echter snel en significant kan omslaan en verslechteren. Crossroads Motortours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of wijzigingen in het programma als gevolg van slechte weersomstandigheden of natuurrampen of van buiten komend onheil. Crossroads Motortours zal indien mogelijk en voorzienbaar alternatieven bieden en uitvoeren. In geen geval kan er sprake zijn van restitutie van (een gedeelte van) de reissom.

Bij sommige tours is een helicoptervlucht boven de Grand Canyon inbegrepen. Mocht deze vlucht door onvoorzienbare omstandigheden (zoals het weer) niet door kunnen gaan, maar ook wanneer de deelnemer zelf afziet van de vlucht, dan zal er geen restitutie van het voor de vlucht gereserveerde bedrag plaats vinden.

Drukfouten.

Crossroads Motortours behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, drukfouten te herstellen.

Lokaal verkeersreglement en lokale reisregels.

Als een deelnemer zich, na waarschuwingen van de begeleiding, herhaaldelijk niet houdt aan het lokale verkeersreglement en/of andere reisregels danwel storend gedrag vertoond, kan Crossroads Motortours direct eenzijdig de reisovereenkomst ontbinden. In het geval dat de reis reeds een aanvang heeft genomen, betekent dit dat de deelnemer buiten de groep wordt geplaatst en zijn reis alleen mag voortzetten zonder gebruik te maken van begeleiding en faciliteiten van Crossroads Motortours en de voor hem/haar gereserveerde hotels. In dat geval wordt er geen (gedeelte van de) reissom gerestitueerd.

Paspoort, visum, rijvaardigheid en gezondheid.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de lokale regels inzake paspoort, visum, rijvaardigheid/rijbewijs, verzekering en gezondheid. Hij/zij draagt ook zelf alle gevolgen voor het niet opvolgen van de lokale regels.

Verklaring.

Bij het akkoord gaan/accepteren van (door het aanvinken op het reserveringsformulier) met deze verklaring baseer ik mij niet op mondelinge of schriftelijke verklaringen van de gevrijwaarden met betrekking tot de veiligheid van motorreizen, behalve die zijn uiteengezet in deze verklaring.

Ik bevestig dat ik de algemene voorwaarden en vrijwaring heb gelezen en begrepen. Ik ben me ervan bewust dat door deze algemene voor- waarden en vrijwaring te accepteren ik afstand doe van bepaalde juridische rechten die ik of mijn erfgenamen, verwanten, executeurs, administrateurs en vertegenwoordigers kunnen hebben tegen de gevrijwaarden.

Crossroads Motortours